Ana Sayfa  
Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

Tarih : 23 Mayıs 2011 - 11:23
Dernek Tüzüğü ÜMRANİYE SAMSUNLULAR KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

ÜMRANİYE SAMSUNLULAR KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1-    Derneğin Adı                    : Ümraniye Samsunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği

MADDE 2-    Derneğin Merkezi           : Ümraniye/İSTANBUL

MADDE 3-    Derneğin Adresi              :

MADDE 4-    Derneğin Amacı               : Samsunluların Kültürel ve Sosyal yönde birlik ve beraberliklerini sağlamak.

MADDE 5-    Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

 1. Samsunlular arasında maddi ve manevi yardımlaşmayı temin etmek
 2. Üyelerinin tüketim mallarını tek elden temin ederek ucuza mal etmek
 3. Üyelerin mesken yapımında maddi ve manevi yardımda bulunmak
 4. Üyelerin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek maksadıysa sosyal tesisler açmak, kiralamak ve seyahat ettirmek
 5. Üyelerin maddi durumu iyi olmayanların, okuyan başarılı çocuklarına maddi ve manevi yardımda bulunmak
 6. Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek oturup istirahatlerini temin etmek üzere lokal açmak ve lokal içinde; SAMSUN ve ATATÜRK ile ilgili kitaplık kurmak
 7. Üyelerin çocuklarıyla mühit gençlerinin sporla ilgili faaliyetlerinde maddi ve manevi yardımda bulunmak

MADDE 6-    DERNEĞİN KURUCULARI

Adı Soyadı

Baba ve

Ana Adı

Doğ.Yeri

Tarihi

Tabiyeti

Mesleği

Adresi

Seyfullah ARSLANTURK

Mürsel

Nurcan

Terme

01.06.1960

T.C.

Esnaf

Atatürk Mah. Sultan Sk. Hazar Apt. 17/1 Ümraniye

Burhan SAĞLAM

Muzaffer

Kamile

Terme

01.01.1960

T.C.

Esnaf

Petrolyolu Cd. 123/D Ümraniye

İlyas KÖSE

Mustafa

Nazmiye

Çarşamba

28.08.1958

T.C.

Esnaf

Alemdağ Cd. Güleryüz Sk. Nazar Apt. 54/6 Ümraniye

İsmet ZENGİN

Mehmet

Memnune

Çarşamba

13.02.1955

T.C.

Esnaf

Y.Dudullu Alemdağ cd. Akasya sk. 6/2 Ümraniye

Sunay AYDIN

Sahrettin

Ayşe

Çarşamba

1973

T.C.

İşçi

A.Dudullu, Cami Cd. Nergis Çık.No 5/4 Ümraniye

Süleyman KARTAL

Hasan

Hatice

Vezirköprü

01.05.1959

T.C.

Esnaf

Namık kemal Mh. Şekermaslak Yolu Hürriyet sk.3/1 Ümraniye

Zabit ZORLU

Nazım

Sadiye

Terme

01.05.1960

T.C.

Esnaf

Atatürk mh. Çavuşbaşı Cd. Bağ sk. 13/1 Ümraniye

 

 

ÜYE OLMA

MADDE 7-    Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı dernekler yasasının 4. Ve 16. Maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksulluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşuluyla derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanların üye olmaları için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir. Dernek yönetim kurulu üyelik için müracaatları en geç 30 gün içinde kabul ve reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Fahri üyelerden ikamet şartı aranmaz

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8-    Hiçbir kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 9-    Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumların tespiti halinde üyelik kaydı sona eren yönetim kurulunca dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurulda itiraz hakkı vardır.

ÜYELERİN HAKKI

MADDE 10- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Yalnız oy hakları yoktur.

MADDE 11- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

MADDE 12-  Genel kurul 2 yılda bir MAYIS ayı içinde toplantı yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 5/1 yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin 5/1 yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi danışma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞRI USULU

MADDE 13-  Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden gün-saat-yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün yer ve saat ile toplantı gününden en az 15 önceden en büyük mahalli mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste eklenir. Toplantı mülkü amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde bu durum bir tutanakla geri bırakılma sebepleri belirtilerek ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vermek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkra esaslarında belirtilen usule göre çağrılırlar ve toplantı 2. Fıkra esaslarına göre en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 14- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu mahalden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 15- Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısından toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 16- Toplantı ilanda belirtilen ve mülki amirliğine bildirilen gün-saat ve yerde yapılır. Üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeterli sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki de katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler yedi gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine verilmek üzere yönetim kuruluna teslim eder.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 17-  Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18-  

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrazı
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması
 6. Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması
 7. Derneğin fesh edilmesi
 8. Mevzuatı ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 19-  Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile oy vermenin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak belirtilen oylardır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 20-  Derneğin yürütme organıdır. 7 Asil 7 Yedek olmak üzere genel kurula seçilir. Bu seçim gizli oy açık tasnif ile yapılır. (Seçili asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.)

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 21-  

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak
 3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde bu iki amirliğine bildirmek
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak
 5. Yönetim kurulu kendi arasında bir Genel Başkan, Üç Genel Başkan vekili, bir genel sekreter, bir veznedar, bir muasip seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır olmasıyla toplantı yapar ve kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde genel başkanın oyu çokluğu sağlanmış olur. Yönetim kurulu üye sayısında boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısını yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyelerinin veya denetleme kurulu tarafından toplantıya çağırılır.

DENETLEME KURULU

MADDE 22-  Denetleme Kurulu 3 Asil 3 Yedek üyeden meydana gelir. Bu kurul genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

ORGANLARIN SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 23-  Genel Kurulca yapılan seçimin izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kuralları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin Ad ve Soyadları ile Baba adı, Doğum Yeri ve tarihi, Meslekleri ve İkametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE 24- Derneğin Şubesi             : Ümraniye’ye bağlı mahalle ve Beldelerde, beldelere bağlı mahallelerde şube açar.

 

MADDE 25- Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarı ; Yıllık olarak 24.000.000 TL (yirmidörtmilyon TL)’dir. (Yeni Türk Lirası olarak 24,00 TL’dir)

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 26-  

 1. Üye Aidatları
 2. Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
 3. Bağış yardımları (Teberru)
 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler
 5. Lokal gelirleri
 6. Yardım toplama mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi İçişleri Bakanlığının izniyle mümkündür. Derneğin siyasi partilerden işçi veya işveren sendikalardan veya mesleki kuruluşlarında herhangi bir yardım kabul etmesi yasak olup söz konusu kuruluşlara yardım edemez.

 

DERNEK LOKALİ

 

MADDE 27-  Dernek işletilmek üzere merkezinin bulunduğu ilçe hudutları içinde 2908 sayılı dernekler yasasının 90. Maddesine göre mahallenin en büyük mülki amirliğinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir. Bu lokali işletebilir. Dernek merkezinin bulunduğu ilçe hudutları içinde ancak bir lokal açabilir. Dernek açılacak lokali bizzat kendisi işletir veya yönetim kurulu kararıyla işletmeye verebilir. Her iki durumda lokali gelirleri derneğe irat kaydedilir.  Açılacak lokalde, üyelere yemek, sıcak ve soğuk meşrubatlar ile yine mahallenin en büyük mülki amirliğinden 2908 sayılı dernekler yasasının 48. Maddesi uyarınca izin almak şartıyla üyelerin boş zamanlarında eğlenmesi amacıyla parasına veya menfaat karşılığı olmamak kaydıyla lokalde briç, bezik, konken, okey, tavla, satranç oyunları oynatabilir ve bunlarla ilgili oyun malzemelerini lokal içinde bulundurabilir. İsteyen üyeler bu oyunları kendi aralarında oynayabilirler. Üyelere verilecek sıcak ve soğuk meşrubat ve yemek ile oynanacak oyunlardan ne miktar ücret alınacağını yönetim kurulu bir kararla tespit eder. Bu arada da lokalde çalıştırılacak personelin sayısını ve personele verilecek ücret miktarını ve lokal içindeki düzeni ne şekilde organize ve disipline olacağını yönetim kurulu alacağı bir kararla tespit ve tayin eder.

DERNEK DEFTER KAYITLARI VE ALINDI BELGESİ

MADDE 28-  Dernekte aşağıdaki noter tasdikli defterler bulunur.

 1. Üye Kayıt defteri
 2. Karar Defteri
 3. Gelen-Giden Evrak Defteri
 4. Gelir-Gider Defteri
 5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
 6. Demirbaş Eşya Kayıt Defteri
 7. Alındı Belgesi Kayıt defteri

GELİR ve GİDERLERDE USUL

MADDE 29-  Dernek Gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Alındı belgesiyle bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Belgeler saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır bağış ve ödentiyi toplayacak kişilerin dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar mülkiye amirliğine tescil ettirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 30-  Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasından oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planın ve bütçeyle uygulanmaya konulan programı en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere genel kuruldan geçirilmek üzere yönetmelikler çıkarılabilir.

DERNEĞİN TÜZÜĞÜNÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 31-  Olağan veya olağanüstü genel kurul gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı bir biçimde üyelere bildirilmesiyle tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğunun toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’sinin oyu ile gerçekleştirilir.

FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 32-  Dernek genel kurulu derneğin her zaman feshine karar verebilir. Derneğin feshine genel kurulun kesin verebilmesi için tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde üyeler tüzüğünün 13. Maddesine göre toplantı yapılır. 2. Toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesh konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’si çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararıyla birlikte derneğin mal varlığı Türk Hava kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük mülkiye amirlerinin emirleri doğrultusunda yapılır.

MADDE 33- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanununun ve bu kanunun maddesinin hükümleri uygulanır.

 

2908 SAYILI DERNEKLER YASASINA GÖRE HAZIRLANAN VE DERNEK ORGANLARININ TEŞKİLİNE KADAR DERNEK İŞLERİNİN YÜRÜTMEK VE DERNEĞİN TEMSİLE YETKİLİ KURUCU MÜTEŞEBBÜS HEYETİN KENDİ ARASINDA YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN İŞBU TÜZÜK TASDİK OLUNUR.

 

 

 

Bu yazı 2145 defa okundu.


İçerik Hakkında Yorumlar
Bu içerik hakkında henüz yorum yapılmamış
Yorum Yapmak İçin Tıklayın
Ad Soyad :
E-Mail :
Yorum :
(Maximum: 400 karakter) karakter kaldı.
   
BlogMarks Delicious Digg FaceBook Google Mixx MySpace TechNorati Reddit Twitter Yahoo Buzz
SON EKLENEN İÇERİKLER
Yıldız Kaplan
1970 Samsun Doğumlu Yıldız Kaplan birçok film de oynamıştır... Devamı
Ali Fuat BAŞGİL
Ali Fuat Başgil Politikacı, 1893-1967 .. Devamı
CEMALETTİN ETLİ KAVAKLIGİL
1938 Samsun-Kavak Tabaklı Köyü doğumlu olup emekli öğretmen.... Devamı
Samsun İli Coğrafi Yapısı
Samsun İli İlçeleri, Bucakları, Köyleri Hakkında Genel Bilgi.. Devamı
Samsun Yemekleri_Çarşamba
Samsun & Çarşamba Yemekleri Tirit, Keşkek, Kıvratma, Bazlama, Mısır Çorbası, Lepsi, Cızlama, Pot, Patlıcan Turşusu, Salata Turşusu, Fasulye Turşusu, Gırçan Kavurma.. Devamı
Ladik
Samsun un güneyinde yer alan Ladik ilçesi kuzeyinde Kavak, Güneyinde Suluova, dogusunda Tasova ve batisinda Havza ilçeleri ile çevrilidir. .. Devamı
ÜYE ALANI
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol
Şifremi Unuttum!
KATEGORİLER
YAZARLAR
ABONE OLUN
E-Mail adresinizi girerek sitemizdeki gelişmelerden haberdar olun.
SOSYAL AĞ
Twitter Facebook
HABERLER